Το «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», αποτελεί Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, σύμφωνα με την Οδηγία 97/7/ΕΚ και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 61 – 78 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/11.11.1997, τεύχος Α’), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η παραπάνω Οδηγία.

Το Συνεγγυητικό ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 3078/11.10.1954 (ΦΕΚ 245/11.10.1954,  τεύχος Α’), με την επωνυμία «Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών», για την διασφάλιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών.  Η δημιουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου είχε κριθεί απαραίτητη για την ασφάλεια των συναλλασσόμενων στο Χρηματιστήριο Αξιών και είχε προβλεφθεί από το έτος 1919 με σχετικούς νόμους και κατά τα αναφερόμενα στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.Δ. 3078/1954.  Η σύσταση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου καθυστέρησε λόγω της μη έκδοσης του προβλεπόμενου τότε Β. Διατάγματος, για την παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Με τις διατάξεις των άρθρων 94 – 117 παρ. 1 και 3 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/23.07.2015, τεύχος Α’), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, το Συνεγγυητικό ορίστηκε ως Ταμείο Εξυγίανσης των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η υποστηριξη της σταθεροτητας και αξιοπιστιας της λειτουργιας της αγορας επενδυτικων υπηρεσιων.

Οι σκοποί του «Συνεγγυητικού», σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 2533/1997 είναι:

α) η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και

β) η χρησιμοποίηση από την Αρχή Εξυγίανσης του Σκέλους Εξυγίανσης του άρθρου 73Α για τις επιχειρήσεις επενδύσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης που προβλέπονται στο νόμο ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Το «Συνεγγυητικό» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του εκλέγονται για τρία έτη από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του Συνεγγυητικού.  Τα μέλη του μπορούν να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό.

Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση σε επενδυτές / πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται οριστική ή μη αναστρέψιμη αδυναμία Α.Ε.Π.Ε.Υ., να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που προέρχονται από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών:

  • είτε να παραδώσει σε επενδυτές / πελάτες της τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν και τα οποία η Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατείχε, διαχειριζόταν ή φύλασσε για λογαριασμό τους,
  • είτε να αποδώσει σε επενδυτές / πελάτες της τα κεφάλαια που τους οφείλει.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται τρεις βασικοί άξονες πληροφορίας για τη δομή και τη λειτουργία του Συνεγγυητικού.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα άρθρα 68, 69 και 70 του νόμου 2533/1997 ορίζουν τα Διοικητικά και Ελεγκτικά Όργανα του Συνεγγυητικού.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη.

ΜΕΛΗ

Στο Συνεγγυητικό «συμμετέχουν» σήμερα εξήντα έξι (66) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις σε μερικές από τις συχνότερες ερωτήσεις που λαμβάνουμε από τους επενδυτές.

Τι είναι το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (δ.τ. Συνεγγυητικό);

Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό» έχει σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων σε επενδυτές / πελάτες ΑΕΠΕΥ.  Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2533/1997 όπως ισχύει, οι οποίες αποτελούν την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της υπ’  αριθμ. 97/9/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3.3.1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών.

Τι καλύπτει το Συνεγγυητικό;

  • Το Συνεγγυητικό καλύπτει τις απαιτήσεις επενδυτών από συναλλαγές εντός και εκτός οργανωμένων αγορών, σε σχέση με τις καλυπτόμενες κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες, που παρέχει Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα, λόγω αδυναμίας της, που διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τίθεται σε ειδική χρηματιστηριακή εκκαθάριση είτε με δικαστική απόφαση περί πτωχεύσεώς της α) να τους αποδώσει τα κεφάλαια, τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους ή β) να τους επιστρέψει χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία τους ανήκουν και τα οποία κρατεί, διοικεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους.
  • Το Συνεγγυητικό καλύπτει αποζημιώσεις πελατών από επενδυτικές υπηρεσίες στα χρηματοπιστωτικά μέσα στα πλαίσια διασυνοριακής δραστηριοποίησης Α.Ε.Π.Ε.Υ.  με χρήση διαβατηρίου ή ίδρυση υποκαταστήματος.

Ποιος είναι ο σκοπός του Συνεγγυητικού;

Οι σκοποί του Συνεγγυητικού είναι (α) η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και (β) η χρησιμοποίηση από την Αρχή Εξυγίανσης του Σκέλους Εξυγίανσης του άρθρου 73Α για τις επιχειρήσεις επενδύσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης που προβλέπονται στο νόμο ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Στόχος των παραπάνω είναι η υποστήριξη της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών.

Πότε ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών;

Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση σε πελάτες / επενδυτές Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως λόγω αδυναμίας που διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τίθεται σε ειδική χρηματιστηριακή εκκαθάριση είτε με δικαστική απόφαση περί πτωχεύσεώς της α) να τους αποδώσει τα κεφάλαια, τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους ή β) να τους επιστρέψει χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία τους ανήκουν και τα οποία κρατεί, διοικεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close