ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις σε μερικές από τις συχνότερες ερωτήσεις που λαμβάνουμε από τους επενδυτές.

Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό» έχει σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων σε επενδυτές / πελάτες ΑΕΠΕΥ.  Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2533/1997 όπως ισχύει, οι οποίες αποτελούν την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της υπ’  αριθμ. 97/9/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3.3.1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών.

Το Συνεγγυητικό αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με χαρακτήρα εξασφαλιστικό, διέπεται δε ως προς κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του από τις διατάξεις του  νόμου 2533/1997, όπως ισχύει.

Έδρα του Συνεγγυητικού είναι η Αθήνα.

O δικτυακός τόπος του Συνεγγυητικού www.syneggiitiko.gr περιλαμβάνει τις απαραίτητες για τους επενδυτές πληροφορίες και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους της αποζημίωσής τους.

Οι σκοποί του Συνεγγυητικού είναι (α) η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και (β) η χρησιμοποίηση από την Αρχή Εξυγίανσης του Σκέλους Εξυγίανσης του άρθρου 73Α για τις επιχειρήσεις επενδύσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης που προβλέπονται στο νόμο ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Στόχος των παραπάνω είναι η υποστήριξη της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών.

Το Κεφάλαιο του Συνεγγυητικού σχηματίζεται από τις εισφορές των Μελών.

Οι εισφορές διακρίνονται σε αρχικές, τακτικές, συμπληρωματικές και ειδικές. Οι εισφορές που έχει καταβάλει κάθε Μέλος αποτελούν το σύνολο των εισφορών του.

Το σύνολο του Κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2017ανήλθε στο ποσό των 45.760.081,00 ευρώ.

Μέλη του Συνεγγυητικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 • Οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών(Α.Ε.Π.Ε.Υ) κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1 β του νόμου 4514/2018, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουνεπενδυτικές υπηρεσίες.
 • Τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1, περ. 1 του νόμου 4261/2014, τα οποία έχουν λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίεςκαι συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό και όχι στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) του ΤΕΚΕ.
 • Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), κατά την έννοια του άρθρου 3, περ. γ. του νόμου 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
 • Οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.)κατά την έννοια του άρθρου 87 του νόμου 4514/2018οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός αν διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης μέσω της οποίας, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, του προφίλ κινδύνου και της νομικής φύσης τους, εξασφαλίζεται ισοδύναμη προστασία των πελατών τους.
 • Οι εξωτερικές ΑΕΔΟΕΕ κατά την έννοια του ν. 4209/2013, που έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια παροχής υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρ.5 του ν.4209/2013.

Οι πόροι του Συνεγγυητικού είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των συμμετεχόντων σε αυτό Α.Ε.Π.Ε.Υ., δωρεές, έσοδα από ρευστοποίηση απαιτήσεων του Συνεγγυητικού και έσοδα από την διαχείριση της περιουσίας του.

Οι καλυπτόμενες κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες είναι:

 •  (α)       Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • (β)        Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
 • (γ)        Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαια της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ` αυτών.
 • (δ)        Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Α.ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • (στ)       Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
 • (ζ)         Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Σύμφωνα με την ενότητα που αφορά τις καλύψεις του Συνεγγυητικού.

Κάθε άλλη μορφή επένδυσης, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και παρέχεται από τα μέλη του Συνεγγυητικού προς πελάτες τους, ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ».

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την ενότητα που αφορά τις καλύψεις του Συνεγγυητικού, παρ. 3β, είναι:

 • (α)        Οι κινητές αξίες.
 • (β)        Τα μέσα χρηματαγοράς.
 • (γ)        Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
 • (δ)        Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής, οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
 • (ε)        Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ` επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης).
 • (στ)       Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ.
 • (ζ)         Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση στ` του άρθρου αυτού και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
 • (η)        Τα παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.
 •  (θ)       Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).

(ι)         Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ` επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

 • Το Συνεγγυητικό καλύπτει τις απαιτήσεις επενδυτών από συναλλαγές εντός και εκτός οργανωμένων αγορών, σε σχέση με τις καλυπτόμενες κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες, που παρέχει Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα, λόγω αδυναμίας της, που διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τίθεται σε ειδική χρηματιστηριακή εκκαθάριση είτε με δικαστική απόφαση περί πτωχεύσεώς της α) να τους αποδώσει τα κεφάλαια, τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους ή β) να τους επιστρέψει χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία τους ανήκουν και τα οποία κρατεί, διοικεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους.
 • Το Συνεγγυητικό καλύπτει αποζημιώσεις πελατών από επενδυτικές υπηρεσίες στα χρηματοπιστωτικά μέσα στα πλαίσια διασυνοριακής δραστηριοποίησης Α.Ε.Π.Ε.Υ.  με χρήση διαβατηρίου ή ίδρυση υποκαταστήματος.

Η αποζημίωση ανά πελάτη / επενδυτή για το σύνολο των απαιτήσεών του κατά Α.Ε.Π.Ε.Υ. που απορρέουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται μέχρι το ποσό των 30.000,00 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για το σύνολο της παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΥΑ (ΥΠΕΘΟ) 14082/Β.809/2000 (Β467).

Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση σε πελάτες / επενδυτές Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως λόγω αδυναμίας που διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τίθεται σε ειδική χρηματιστηριακή εκκαθάριση είτε με δικαστική απόφαση περί πτωχεύσεώς της α) να τους αποδώσει τα κεφάλαια, τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους ή β) να τους επιστρέψει χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία τους ανήκουν και τα οποία κρατεί, διοικεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους.

Το Συνεγγυητικό δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης σε επενδυτή / πελάτη, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • μέρος της αίτησης ελέγχεται ως ψευδές,
 • έχει κάνει χρήση απατηλών μέσων προκειμένου να λάβει αποζημίωση από το Συνεγγυητικό,
 • δρα ως παρένθετο πρόσωπο ως προς την καλυπτόμενη υπηρεσία από την οποία απορρέει η απαίτησή του και δεν προκύπτει ότι ο τελικός δικαιούχος δικαιούται αποζημίωση ως εντολέας ή δεν προκύπτει η αποζημίωση που έχει ήδη λάβει από άλλη αιτία
 • η ζημία απορρέει σε ουσιώδες μέρος από δόλο ή βαρεία αμέλειά του,
 • η αίτηση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα,
 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το Συνεγγυητικό γνωστοποιεί κάθε απόφασή του στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αμέσως μετά την έκδοσή της και  υποχρεούται στην καταβολή στους δικαιούχους των ποσών αποζημίωσης που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή Αποζημιώσεων.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close