ΤΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ

Γενικά για το Συνεγγυητικό

Η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση της εμπιστοσύνης τους στο χώρο της κεφαλαιαγοράς έχουν μεγάλη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Στα πλαίσια αυτά, η Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 όρισε ότι προς το σκοπό αυτό είναι σημαντικό κάθε κράτος μέλος να διαθέτει ένα ή περισσότερα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών.  Τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών εγγυόνται ένα ελάχιστο εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας τουλάχιστον στους μικρούς επενδυτές στην περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες / επενδυτές από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Το «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εξασφαλιστικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εδρεύει στην Αθήνα και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 61 – 78 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/11.11.1997, τεύχος Α’), ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 97/7/ΕΚ.   Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε διάταξη που προβλέπει περιορισμούς για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Το Συνεγγυητικό ιδρύθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 3078/11.10.1954 με την επωνυμία «Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών» και είναι από τα παλαιότερα αν όχι το παλαιότερο στην Ευρώπη.

Το «Συνεγγυητικό», αποζημιώνει τους πελάτες / επενδυτές από παρασχεθείσες προς αυτούς επενδυτικές υπηρεσίες εκ μέρους ανωνύμων επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), που αδειοδοτούνται, ως προς τις παρεχόμενες απ’ αυτές υπηρεσίες και εποπτεύονται από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, ήτοι:

  • των Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) – μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α),
  • των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών – μελών του Χ.Α που συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό και όχι στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) του ΤΕΚΕ,
  • των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) – μη μελών του Χ.Α,
  • των Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) που έχουν λάβει άδεια και παρέχουν τις υπηρεσίες που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου 3283/2004 – μη μελών του Χ.Α και
  • κάθε άλλη επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις υποχρεούνται να συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις καταβάλλουν τις εισφορές τους στο «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών», σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 71 του νόμου 2533/1997, όπως ισχύει.

Η ανάκαμψη και η εξυγίανση των Επιχειρήσεων Επενδύσεων προβλέπεται από την Οδηγία 2014/59/ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των άρθρων 94 – 117 παρ. 1 και 3 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/23.07.2015, τεύχος Α’).

Το Συνεγγυητικό ορίστηκε ως Ταμείο Εξυγίανσης για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που άπτονται στις παραπάνω διατάξεις και χρησιμοποιείται από την Αρχή Εξυγίανσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης, ως προς τις εν λόγω επιχειρήσεις.

 

Για την υλοποίηση των μέτρων εξυγίανσης έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ξεχωριστό Σκέλος στο Κεφάλαιο του Συνεγγυητικού, στο οποίο συμμετέχουν με εισφορές οι υπαγόμενες στα μέτρα εξυγίανσης Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Σύντομο ιστορικό

Το «Συνεγγυητικό» λειτουργεί στην Ελλάδα,

Α. ως Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών, σύμφωνα με την Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997, «σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών», που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 61 – 78 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/11.11.1997, τεύχος Α’).  Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει στο άρθρο 2 αυτής, τη σύσταση και λειτουργία σε κάθε κράτος μέλος, συστήματος αποζημίωσης επενδυτών.  Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, για την αποζημίωση των επενδυτών κατά την παροχή από τις εταιρείες επενδύσεων που λειτουργούν σε κάθε κράτος μέλος και παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.

Β. ως Ταμείο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για την θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των άρθρων 94 – 117 παρ. 1 και 3 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/23.07.2015, τεύχος Α’).  Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει την εναρμόνιση των διαδικασιών εξυγίανσης των ιδρυμάτων σε ενωσιακό επίπεδο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μη υγιών ή προβληματικών ιδρυμάτων για την διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ελαχιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων στα κράτη μέλη, στα οποία δραστηριοποιούνται τα ιδρύματα.

Δομή και Λειτουργίες

Παρακάτω παρουσιάζονται τρεις βασικοί άξονες πληροφορίας για τη δομή και τη λειτουργία του Συνεγγυητικού.

Καταστατικά Όργανα

Τα άρθρα 68, 69 και 70 του νόμου 2533/1997 ορίζουν τα Διοικητικά και Ελεγκτικά Όργανα του Συνεγγυητικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποζημιώσεις

Σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μέλη

Στο Συνεγγυητικό «συμμετέχουν» σήμερα εξήντα έξι (66) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close